Privacy Policy

English version available soon

Privacy policy particuliere klanten

Bedankt voor uw aankoop en uw registratie als klant. Omdat wij de privacy van onze klanten zeer belangrijk vinden, willen we u graag informeren over welke gegevens wij verwerken, met welk doel dit gebeurt etc. Hieronder kan u deze informatie terugvinden.

Categorieën

De categorieën van ingezamelde gegevens zijn: identificatiegegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, ondernemingsnummer, identiteitskaartnummer, klantencode, klantenkaartnummer), financiële transacties (aankoophistoriek), persoonlijke kenmerken (geslacht, geboortedatum).

Doeleinden gegevensverwerking

Het doel van de gegevensverwerking is het klantenbeheer. De door u verschafte persoonlijke informatie kan namelijk gebruikt worden voor het registreren van een verkoop, het bijhouden van een aankoophistoriek, eventuele loyaliteitsprogramma’s en analyse van aankoopgedrag. Indien u een adres of e-mailadres opgaf, kan dit gebruikt worden voor het versturen van e-tickets en direct marketing. Indien u niet wenst dat uw persoonlijke gegevens voor een van deze doeleinden gebruikt worden, kan u aan een van onze verkopers vragen om dit te wijzigen. In elke e-mail die u van ons ontvangt, kan u eveneens aangeven dat u niet langer gecontacteerd wenst te worden voor marketingdoeleinden.

Rechtsgrond

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens op basis van het gerechtvaardigde belang van onze onderneming. Wij kunnen door middel van de gegevensverwerking namelijk factuurfraude detecteren, een betere dienstverlening leveren, aan klantenbinding doen en u op de hoogte brengen van speciale acties.

Uw rechten

U heeft te allen tijde het recht:
1. Inzage te krijgen in de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt.
2. Onjuiste gegevens te laten verbeteren.
3. In bepaalde omstandigheden te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen.
4. De verwerking van de persoonsgegevens die op u van toepassing zijn te beperken.
5. Bezwaar te maken tegen de verwerking van de aan ons verstrekte gegevens.
6. Klacht in te dienen bij de toezichthoudende gegevensbeschermingsautoriteiten.

Ontvangers

Uw gegevens worden verwerkt door een externe gegevensverwerker, namelijk Tilroy BVBA en worden uitsluitend gedeeld met firma’s uit de G.A.B. groep.

Bewaartermijn

Uw gegevens worden tot 30 jaar na uw laatste aankoop bewaard.

Contact

Indien u een van bovenstaande rechten wens uit te oefenen of een vraag heeft in verband met uw gegevens kan u onze Data Protection Officer contacteren via dpo@gab.eu

Verwerkingsverantwoordelijke

GROEP ALAIN BROEKAERT BVBA
Industrielaan 36
1740 Ternat
Tel. 02/456 17 40

Privacy policy sollicitanten

Bedankt voor uw sollicitatie. Omdat wij de privacy van onze sollicitanten zeer belangrijk vinden, willen we u graag informeren over welke gegevens wij verwerken, met welk doel dit gebeurt etc. Hieronder kan u deze informatie terugvinden.

Categorieën

De mogelijke categorieën van ingezamelde gegevens zijn: identificatiegegevens, persoonlijke kenmerken, gegevens i.v.m. beroep en betrekking, opleiding en vorming, vrijetijdsbesteding en interessen, beeldopnamen(foto), samenstelling van het gezin. Afhankelijk van welke gegevens op uw CV en/of motivatiebrief vermeld worden kunnen meer of minder categorieën van toepassing zijn.

Doeleinden gegevensverwerking

Het doel van de gegevensverwerking is het doorlopen van het sollicitatietraject. Dit kan voor een openstaande vacature zijn maar ook voor toekomstige vacatures die worden opengesteld gedurende de periode dat uw gegevens worden bewaard.

Rechtsgrond

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens op basis van de rechtsgrond de overeenkomst, het betreft namelijk precontractuele maatregelen die op uw verzoek worden uitgevoerd.

Uw rechten

U heeft te allen tijde het recht:
1. Inzage te krijgen in de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt.
2. Onjuiste gegevens te laten verbeteren.
3. In bepaalde omstandigheden te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen.
4. De verwerking van de persoonsgegevens die op u van toepassing zijn te beperken.
5. Bezwaar te maken tegen de verwerking van de aan ons verstrekte gegevens.
6. Klacht in te dienen bij de toezichthoudende gegevensbeschermingsautoriteiten.

Ontvangers

Uw gegevens worden worden uitsluitend gedeeld met firma’s uit de G.A.B. groep.

Bewaartermijn

Uw gegevens worden bewaard tot 2 jaar na de datum waarop wij uw CV ontvangen hebben.

Contact

Indien u een van bovenstaande rechten wens uit te oefenen of een vraag heeft in verband met uw gegevens kan u onze Data Protection Officer contacteren via dpo@gab.eu

Verwerkingsverantwoordelijke

GROEP ALAIN BROEKAERT BVBA
Industrielaan 36
1740 Ternat
Tel. 02/456 17 40
 

Déclaration de confidentialité candidature

Ci-dessous vous trouverez  notre politique relative à l'utilisation de vos données personnelles, avec des informations décrivant la façon dont nous utilisons vos données personnelles, ainsi que vos différents droits.

Catégories de données traitées

Les catégories de données collectées sont: données d'identification personnelles, caractéristiques personnels, données concernant la profession et l'emploi, études et formation, loisirs et intérêts, enregistrements d'images (photographies), composition du ménage. En fonction des informations mentionnées sur votre CV et/ou lettre de motivation, plus ou moins de catégories peuvent s'appliquer.

Le but du traitement de données

Le but du traitement de données est de passer par le processus de demande d'emploi. On peut utiliser vos données pour un poste vacant, mais également pour des postes futurs qui seront ouverts pendant la période où vos données sont sauvegardées.

Base juridique

Nous traitons vos données sur la base juridique du contrat, il s'agit notamment des mesures précontractuelles qui sont exécutées à votre demande.

Vos droits

Vous avez toujours le droit :
1. D’accéder aux données  personnelles qui sont traité par nous.
2. De faire corriger vos données.
3. De faire effacer vos données, sous certaines conditions.
4. De limiter le traitement de vos données.
5. De s’opposer au traitement de vos données.
6. D’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

Destinataires

Vos données ne seront partagées que avec les entreprises du groupe G.A.B.

Le délai de conservation

Vos données seront conservées jusqu'à 2 ans après votre candidature.

Contact

Si vous voulez exercer un de vos droits, ou vous avez des questions concernant vos données, vous pouvez contacter notre délégué à la protection des données via dpo@gab.eu

Responsable du traitement

GROEP ALAIN BROEKAERT BVBA
Industrielaan 36
1740 Ternat
Tel. 02/456 17 40